De Tromslager
Steenhoffstraat 58
3764 BM Soest
Tel.: 035-6022871
Fax: 035-6028159